БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ ШКОЛИ

Батьківський комітет школи створюється з метою захисту за­конних інтересів дітей в органах громадського самоврядування за­кладу, у відповідних державних, судових органах, а також для на­дання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань за­гальної середньої освіти, спільної роботи з педагогічним колективом із розвитку в учнів активної жит­тєвої позиції, творчих здібностей та ініціативи, підвищення їхнього рівня вихованості і досягнення обов'язкового рівня базової під­готовки.

Основними завданнямидіяльності батьківського комітету є сприяння створенню умов для:

• формування та роз­витку особистості учня та його громадянської позиції, станов­лення учнівського самовряду­вання;

• виховання в учнів шаноб­ливого ставлення до державних святинь, української мови і куль­тури, історії і культури народів, які мешкають в Україні;

• формування загальнолюд­ської культури і моралі, культури міжетнічних відносин;

•захисту здоров'я та збере­ження життя і здоров'я дітей;

•здобуття учнями обов'язкової середньої освіти, розвитку їх­ніх природних здібностей та під­тримки обдарованої молоді;

• запобігання бездоглядності і безпритульності дітей у вільний від занять час;

• всебічного зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закла­дом і громадськістю з метою вста­новлення єдності їхнього вихов­ного впливу на дітей;

• залучення батьківської гро­мадськості до професійної орієн­тації учнів, позакласної та поза­шкільної роботи;

• організації роботи з розпов­сюдження психолого-педагогічних і правових знань серед бать­ків, підвищення їхньої відпові­дальності за навчання і виховання дітей;

• вирішення питань розвитку матеріально-технічної бази школи та її благоустрою.

Основними принципами діяльності батьківських комітетів є:

•законність;

•гласність;

•колегіальність;

•толерантність;

•виборність;

•організаційна самостійність у межах повноважень, визначе­них Положенням та законо­давством;

•підзвітність і відповідаль­ність перед загальними зборами батьків школи, класів.

Кiлькiсть переглядiв: 214

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.